Top

Algemene Voorwaarden

15-06-2013


Algemene Voorwaarden van Garage Meijers Autosport, gevestigd te Elsloo.

Onze webwinkel is 24 uur per dag, 7 dagen per week geopend. U bestelt bij ons snel, gemakkelijk en veilig.

Contactgegevens

Garage Meijers Autosport Koolweg 75 6181 BL Elsloo

Tel.: +31 (0) 046-4371088 E-mail: klantenservice@autosportmeijers.nl


Kamer van Koophandel te Maastricht: nr 14014595
BTW : NL1564.00.546.B01

Bankrekening nummer : NL 11 RABO 0114101442

Bic nummer : RABONL2U
 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden van Garage Meijers Autosport te Elsloo (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Garage Meijers Autosport te Elsloo (hierna: Garage Meijers Autosport).

1.2 De Algemene Voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Garage Meijers Autosport. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.3 Onder 'Koper' wordt verstaan: iedere bezoeker van de Website, dan wel elke natuurlijke of rechtspersoon die via de website, telefonisch, via SMS of op een andere wijze door middel van koop op afstand een product en/of een dienst aanschaft.

1.4 Onder 'zichttermijn' wordt verstaan: de termijn waarbinnen Koper gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht (zie artikel 5).

1.5 Door het gebruik van de website van Garage Meijers Autosport en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze Algemene Voorwaarden.

1.6 Garage Meijers Autosport behoud zich het recht deze Algemene Voorwaarden na looptijd en/of tussentijds te wijzigen. Van toepassing op de overeenkomst die u heeft gesloten met Garage Meijers Autosport is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.

1.7 Garage Meijers Autosport garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering
Speciaal bestelde artikelen kunnen niet retour gezonden worden.

2.1 Garage Meijers Autosport zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.2 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.3 Bestellingen zullen door Garage Meijers Autosport met bekwame spoed worden afgeleverd. Indien dit niet mogelijk mocht blijken, omdat een bestelling niet op voorraad is of er zijn andere redenen van vertraging of een bestelling kan slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de Koper uiterlijk binnen 2 weken na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Koper geen recht op schadevergoeding.

2.4 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is, door Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan Koper per e-mail, schriftelijk of telefonisch worden gemeld.

2.5 Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

2.6 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden en/of afgeleverd op het postkantoor of bij de buren op Koper.

2.7 De wijze van verpakking, verzending en de keuze van het verpakkingsmateriaal wordt door Garage Meijers Autosport bepaald. Lege verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, niet door Garage Meijers Autosport teruggenomen.

2.8 Koper dient direct na ontvangst van de producten, deze te inspecteren op beschadigingen, tekorten in de hoeveelheid of andere waarneembare tekortkomingen. Eventueel gebleken gebreken dienen onmiddellijk schriftelijk of per e-mail aan Garage Meijers Autosport te worden gemeld.

2.9 Leveringen worden uitgevoerd door TNT. Voor onze zendingen hanteren wij de TNT-posttarieven.

 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting en eventuele wettelijke bijdragen, zoals bijvoorbeeld een verwijderingsbijdrage.

3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding.

3.3 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.5 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. De hoogte van de bezorgkosten staat op de Website vermeld. Voor sommige artikelen gelden andere bezorgkosten , informeer altijd vooraf per mail naar de bezorgkosten. Garage Meijers Autosport geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op. 

 

4. Betaling

4.1 Garage Meijers Autosport biedt Koper, afhankelijk van o.a. het betreffende product en de gewenste bezorgdatum als betalingsmogelijkheden:

* Betaling met Ideal (afhandeling via payserver Mollie)

* Vooruitbetaling

* Contante betaling bij afhalen goederen

Op de website wordt dit aan Koper gecommuniceerd.

Garage Meijers Autosport kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

4.2 Garage Meijers Autosport stelt er groot belang in dat Koper veilig en betrouwbaar kan betalen. Dit speelt te meer als Koper betaalt via het internet. Hiertoe heeft Garage Meijers Autosport een aantal stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat Koper veilig kan betalen. Garage Meijers Autosport draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

 

5. Zichttermijn / Herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft Koper het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien van dit herroepingsrecht gebruik wordt gemaakt, dient Koper de klantenservice van Garage Meijers Autosport hiervan per ommegaande via email (klantenservice@autosportmeijers.nl) op de hoogte te stellen. Indien Koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Garage Meijers Autosport heeft teruggezonden, is de koop een feit. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van Koper. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij Koper zijn gebruikt, bezwaard of op

enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Garage Meijers Autosport er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag minus de initiële verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Verzendkosten voor de retourzending worden niet gerestitueerd.

5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• goederen waar bij het aanbod vermeld staat dat het herroepingsrecht is uitgesloten; bijvoorbeeld bij speciale aanbiedingen en acties • goederen die speciaal voor de koper zijn ingekocht of volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben •goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft • speciaal bestelde artikelen.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Garage Meijers Autosport is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

6.2 Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Garage Meijers Autosport staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de website aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door Garage Meijers Autosport geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet.

7.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

• indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Garage Meijers Autosport of de fabrikant zijn verricht;

• indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

• indien beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.

7.3 Garage Meijers Autosport is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen. Garage Meijers Autosport is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

7.4 Indien Garage Meijers Autosport om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

7.5 Mondelinge toezeggingen verbinden Garage Meijers Autosport slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.6 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Garage Meijers Autosport behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

7.7 De inhoud van de website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Garage Meijers Autosport op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Garage Meijers Autosport kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Garage Meijers Autosport is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Garage Meijers Autosport dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Garage Meijers Autosport sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen.

7.8 Het is mogelijk dat Garage Meijers Autosport op haar website links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Garage Meijers Autosport is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

7.9 Garage Meijers Autosport is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie-infrastructuur en de gebruikte randapparatuur of voor uitval of onbereikbaarheid van haar systeem noch voor de eventuele gevolgen hiervan. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, verstoring in de verbinding met internet-providers, storingen in gebruikte telecommunicatieverbindingen, volledige bezetting van lijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen verstaan.

7.10 Garage Meijers Autosport is voorts niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke niet-beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van de Website wegens onderhoud of anderszins.

 

8. Persoonsgegevens en Privacy

8.1 Garage Meijers Autosport zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid (zie onze Privacy Policy).

8.2 Indien u een bestelling plaatst bij Garage Meijers Autosport, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Garage Meijers Autosport. Garage Meijers Autosport houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden (zie onze Privacy Policy). 8.3 Garage Meijers Autosport hanteert met betrekking tot de gegevens van Koper een beveiligingsniveau die passend is bij de aard van de te beschermen gegevens. Dit wordt o.a. gedaan door gebruik van een firewall die er voor zorgt dat onbevoegden niet bij de gegevens van Koper kunnen komen en certificaten die dataverkeer tussen de computer van Koper en Garage Meijers Autosport versleutelen, zodat derden die informatie niet kunnen lezen. Garage Meijers Autosport draagt en aanvaardt terzake evenwel geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

 

9. Aanbiedingen

9.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

9.2 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Garage Meijers Autosport is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot de totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.

9.3 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.

9.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

9.5 Garage Meijers Autosport kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

10. Overeenkomst

10.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres.

10.2 Garage Meijers Autosport behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

10.3 Koper en Garage Meijers Autosport komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 10.1 is voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.

 

11. Afbeeldingen en specificaties

11.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Garage Meijers Autosport gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

12. Overmacht

12.1 Garage Meijers Autosport is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

12.2 In geval van overmacht is Garage Meijers Autosport niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort.

12.3 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.

 

13. Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door Garage Meijers Autosport aan de Koper verkochte en geleverde zaken blijft bij Garage Meijers Autosport zolang Koper de vorderingen van Garage Meijers Autosport uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang Koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang Koper de vorderingen van Garage Meijers Autosport wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

13.2 De door Garage Meijers Autosport geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

13.3 Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

13.4 Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Garage Meijers Autosport of een door Garage Meijers Autosport aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Garage Meijers Autosport haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Garage Meijers Autosport zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

13.6 Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Garage Meijers Autosport.

 

14. Intellectuele eigendom

14.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de website berusten bij Garage Meijers Autosport, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

14.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

14.3 Het is Koper verboden gebruik te maken (waaronder tevens begrepen het aanbrengen van wijzigingen) van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Garage Meijers Autosport, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

14.4 Garage Meijers Autosport verklaart dat naar haar beste weten door haar geen inbreuk wordt gemaakt op in Nederland geldende rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Garage Meijers Autosport, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van dat merk of product voort te zetten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen onder terugbetaling aan Koper van de door deze betaalde prijs voor het betreffende product, zonodig onder inhouding van een redelijk bedrag aan afschrijving.

14.5 Koper stelt Garage Meijers Autosport zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van enige jegens hem/haar aanhangig gemaakte aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat

de door Garage Meijers Autosport verkochte goederen inbreuk maken op enig in Nederland geldend intellectueel eigendomsrecht.

14.6 Garage Meijers Autosport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enige inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat Koper een product heeft aangepast of gewijzigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garage Meijers Autosport

14.7 De website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, eigendom van Garage Meijers Autosport. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garage Meijers Autosport. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

15. Toepassing van recht

15.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Garage Meijers Autosport is, naast deze Algemene Voorwaarden, het Nederlandse recht van toepassing.

15.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Garage Meijers Autosport en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Maastricht kennis, tenzij Garage Meijers Autosport er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.